Tanıtım

 

PUAN TÜRÜ: SAYISAL 
GENEL KONTENJAN (2022): 85 Öğrenci
EĞİTİM DİLİ: %30 İngilizce


Son kırk yılda dünyada bilgisayar ve veri iletişim teknolojilerindeki çok hızlı gelişmeler sonucunda Bilgisayar Mühendisliği yeni bir mühendislik disiplini olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullandığımız tüm elektronik cihazlar (bilgisayar, telefon, otomotiv vb.) Bilgisayar Mühendisliği yaklaşımlarıyla çözüm gerektiren bileşenler içemektedir. Bunun ötesinde hem iş yaşamımızda hem de günlük yaşantımızda pek çok süreç bu cihazlar ve bu cihazların sağladığı ortamlar tarafından yönlendirilmekte ve şekillendirilmektedir. Dolayısıyla Bilgisayar Mühendisliği mesleği tüm yaşantımıza etki eden çözümler üretmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da bilgisayar mühendisliği mezunları yazılım mühendisi, donanım mühendisi, ağ ve iletişim mühendisi, veri / tabanı uzmanı, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uzmanı, bilgi güvenliği mühendisi, sistem analisti ve tasarımcısı gibi çeşitli unvanlarla çalışabilmektedirler. Birbirinden farklı gibi görünen bütün bu görevleri mezunlarımızın başarı ile üstlenebilmeleri için ve onların araştırmayı ve uygulamayı seven mühendisler olmalarını sağlamak üzere, eğitim programımız çeşitli temel bilimler ve mesleğe özgü dersler yanında teknik ve sosyal seçimlik derslerle de desteklenmektedir. Günümüzde bilgisayar mühendisliği sadece kendi alanında değil, biyoloji, genel mühendislik ve sağlık bilimleri gibi birbirlerinden farklı çok çeşitli alanlardaki yenilik ve inovasyonların da temel itici gücünü oluşturmaktadır.

Bölümümüzdeki derslerin en az üçte biri İngilizce diğerleri Türkçe olarak yürütülmektedir. Türkçe yürütülen derslerde de tüm seçkin yurtdışı üniversitelerinde okutulan İngilizce kaynaklar kullanılmaktadır. Böylece mezunlarımız yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında başarı ile görev alabilmekte ve hatta kendi özel şirketlerini dahi kurup işletebilmektedirler. Eğitim programımız, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeleri de göz önünde tutarak, yurtiçi işverenler ve meslek kuruluşlarımızın yöneticilerinin görüş ve önerileri yanında ACM ve IEEE gibi uluslararası meslek kuruluşlarının da çalışmalarından yararlanılarak güncellenmektedir.

Öğretim elemanlarımız Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda araştırma projeleri yürütmekte, üniversite-sanayi işbirliğine önem vermektedirler. Bitirme projeleri ile son sınıf öğrencilerimiz tasarım, yönetim, takım çalışması, yazım ve sunum yetenekleri kazanmakta ve yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaktadır.  Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile Başkent Üniversitesinin yaptıkları öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören ERASMUS programından Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz öğrencileri de yararlanarak yurt dışında da bilgi ve deneyim kazanmaktadırlar.

VİZYON:
Lisans ve lisansüstü eğitim kalitesi, bilimsel araştırmanın etkileri, mezunların sektörde ve akademide tercih edilirliği açısından Türkiye'nin en iyi on dünyanın en iyi 500 Bilgisayar Mühendisliği bölümü arasında yer almaktır.

MİSYON:

Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği sosyal sorumluluk bilincine sahip, temel bilgisayar bilimleri kuramlarına hakim olmanın yanında sektörün beklediği pratik uygulama becerisine sahip, analitik düşünebilen, takım çalışması yapabilen, disiplinler arası ortamlarda çalışabilen araştırıcı, sorgulayıcı ve girişimci bireyler yetiştirmek, doğrudan insan ve toplum yararına çıktılar üretebilecek bilimsel çalışmalar içerisinde bulunmak ve bu amaçla üniversite-sanayi işbirliğini ve uluslararası ilişkileri kurumsallaştırıp bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

 • Bilgisayar sistemlerini tasarlayan, üreten ve/veya diğer iş süreçlerinde katma değer yaratmak üzere kullanan kurumlarda en az %50'si yazılım/donanım geliştirici ve uygulayıcı olmak üzere analist, tasarımcı, test sorumlusu ve/veya sistem yöneticisi unvanlarıyla görev alabilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmektir.
 • Mezuniyet sonrası 10 yıl içinde en az %50'si uzman mühendis veya orta seviye yönetici (proje lideri, takım lideri, birim müdürü gibi) konumuna gelebilen ya da kendi işini kurarak istihdam yaratabilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmektir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÇIKTILARI

 1. Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 5. Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Bilgisayar Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık